Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) podpisem stvrdil závazek České republiky smysluplně zahrnout mladé lidi do naplňování národní klimatické politiky. Podpis tzv. klimatického příslibu mládeži (Kwon-Gesh Pledge) proběhl za podpory zástupců organizací Fridays for Future, Univerzit za klima, Studentské komory Rady vysokých škol, České středoškolské unie nebo Asociace pro mezinárodní otázky. Tyto organizace dlouhodobě bojují za důslednější kroky v otázkách změny klimatu a vzdělávání. Ke kulatému stolu zástupce zmíněných organizací a zástupce MŽP přizvala organizace Youth, Speak Up! (YSU). Ta se dlouhodobě snaží vzbudit v mladých lidech zájem o politiku a přináší na půdu Poslanecké sněmovny témata aktuální pro mladou generaci. 

Kwon-Gesh Pledge je současnou nejpřesnější formulací toho, jak by se měli mladí lidé zapojit do národní klimatické politiky. Příslib, iniciativa Stálé mise Irska a Marshallových ostrovů při OSN, je dodatkem Pařížské dohody o jejím naplňování společně a napříč generacemi. Právě zapojení mladé generace Pařížská dohoda opomíjí. „Změna klimatu je zásadním tématem, které překlenuje generace a proto je zásadně důležité, aby zástupci mladých lidí měli možnost se vyjádřit ke klimatickým otázkám a aby byli slyšet,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec.

Cílem přijetí Kwon-Gesh Pledge je zpřístupnit klimatickou politiku mladým lidem. “Na jedné straně příslib umožní zahrnout mladé lidi do rozhodovacích procesů, na druhé straně seznámí celou společnost s podtématy klimatické změny. To se děje v reakci na narůstající zájem naší generace změnu klimatu řešit,” popisuje důvody pro podpis příslibu mladá delegátka OSN Barbora Kvasničková, která diskuzi o podpisu dokumentu na půdě Poslanecké sněmovny uvedla.

Kwon Gesh Pledge vznikl jako hlavní výstup z prvního Mládežnické klimatického summitu OSN, který se konal v září 2019 v New Yorku. Díky společným silám mladých delegátů do OSN se podařilo prosadit do rezoluce o mládeži OSN během 74. Valného shromáždění. Od té doby se více než 70 států zavázalo zahrnout mladé lidi do svých národních klimatických politik, včetně Slovenska, Rakouska a Německa. V Irsku na základě příslibu vznikla nezávislá Mládežnická klimatická rada, která vypracovává konkrétní požadavky a komunikuje je přímo vládě.

„I naším cílem je nabídnout prostřednictvím Youth, Speak Up! mladým lidem bojujícím za důslednější kroky vlády v otázkách změny klimatu mediační platformu, prostřednictvím které by bylo možné spolupracovat a formulovat ve spolupráci s podpůrnými organizacemi a vědci konkrétní požadavky vládě. Právě tento přístup ke společné diskuzi uvítalo jak ministerstvo, tak i jednotlivé organizace. Zároveň se jedná o ověřený model, ve kterém fungují pod záštitou YSU na půdě Poslanecké sněmovny již čtyři pracovní skupiny, “ uvedla Hana Fořtová, která vede pracovní skupinu YSU zaměřenou na ekologii. „Mezi mladými lidmi panuje značná frustrace, ve věci řešení klimatických změn se necítí dostatečně zastoupeni. Youth, Speak Up! se jim proto snaží otevírat dveře na sněmovní i ministerské úrovni. Je důležité, aby se generace Y a Z zapojily do debaty o jejich budoucnosti,“doplňuje zakladatelka YSU, Jana Soukupová.

„O úspěchu bych mluvil až ve chvíli, kdy skutečně bude vyslyšen hlas a zájem mladých lidí, kteří volají po stabilní a udržitelné budoucnosti. Snaha o předcházení klimatické krize a dosažení uhlíkové neutrality vyžaduje rozsáhlé změny ve fungování naší společnosti. Klimatickou politiku je potřeba utvářet na základě široké demokratické diskuse, do které se musí zapojit všichni ti, kterých se dotknou. Jsme proto rádi, že se ministr Brabec připojil ke Kwon Gesh Pledge a doufáme, že zapojení mladých lidí do rozhodovacích procesů nezůstane jen na papíře, ale bude převedeno do praxe. Klimatická politika navíc již není pouze otázkou Ministerstva životního prostředí, a tak doufám, že principy obsažené v tomto dokumentu budou uplatňovány i jinými politiky,“okomentoval podpis příslibu mluvčí středoškolského hnutí Fridays For Future Petr Doubravský.

„Podpis klimatického příslibu mládeži vítáme jako vstřícný krok pro zapojení generace Z/mladých lidí do rozhodování o naší budoucnosti. Jako vždy je ale třeba konat, než jen mluvit. Česká středoškolská unie podporuje hnutí Fridays for Future, které mladým lidem umožňují zapojit se do snahy zastavit globální oteplování a změnu klimatu. Dlouhodobě také vidíme za nutnost věnovat otázce klimatických změn, jejich následků a možností řešení ve vzdělávání dostatek prostoru,“říká k podpisu 1. místopředseda ČSU Ondřej Nováček.

Mladé organizace se shodují na tom, že podpis Klimatického příslibu vnímají jako pozitivní krok, ale je nutné soustředit se na konkrétní naplňování cílů směřujícím k zabránění negativních dopadů změny klimatu. Ty jednoznačně potvrdil Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) ve své publikaci upozorňující na klimatická nebezpečí v případě globálního oteplení o 1,5 °C nad preindustriální úroveň a související globální trajektorie emisí skleníkových plynů. Skupina plánuje u kulatých stolů komunikovat své požadavky v tematických oblastech jako je dopad koronavirové krize, klimatické vzdělávání nebo dekarbonizace ekonomiky. Konkrétní agenda bude formulována v průběhu léta tak, aby bylo možné na jeho konci přistoupit k prvním jednáním.

Podpis Klimatického příslibu proběhl za přímé podpory:

MŽP

YSU (Youth, Speak Up! – zapojené mládežnické organizace Mladí lidovci, Mladí sociální demokraté, Mladé ANO, Mladí Piráti, mSTAN a TOP tým)

FFF (Fridays for Future)

UZK (Univerzity za klima)

SK RVŠ  (Studentská komora Rady vysokých škol)

AMO (Asociace pro mezinárodní otázky)

ČRDM (Česká rada dětí a mládeže)

ČSU (Česká středoškolská unie)

Velvyslankyně dobré vůle ČR a zakladatelka Asociace společenské odpovědnosti Lucie Mádlová

Velvyslankyně ČR při OSN Její Excelence Marie Chatardová

V Praze dne 7. 7. 2020.