Odpovědné klima vládnutí

Nový projekt World Youth for Climate Justice pojí mladé lidi napříč světem. Jeho cílem je získat stanovisko Mezinárodního soudního dvora, které zahýbá s nevymahatelností klimatických dohod.

Projekt do České republiky přináší Youth, Speak Up! 

S postupem klimatické krize začíná být jasné, že její dopady nejsou fér. Nejvíc to bolí ty, kteří toho už tak mají nejméně. Projevy krize, jako jsou zvýšené teploty nebo změny počasí, nejhůře zasahují ty nejslabší a nejchudší. Prohlubují tak nerovnosti ve společnosti i mezi státy.

Mezinárodní právo však v otázce klimatické spravedlnosti značně pokulhává. Jak vysvětluje Achim Steiner, výkonný ředitel Rozvojového programu OSN:

Zatímco OSN a vlády jednotlivých států uznávají, že změna klimatu a reakce na ni mohou mít dopad na lidská práva, menší shoda panuje ohledně odpovídajících povinností vlád a soukromých subjektů při řešení tohoto problému.

I když některé mezinárodní právní dokumenty hovoří o právu na čisté životní prostředí, stále neexistuje jasné stanovení povinnosti států takové prostředí zajistit, nebo upřesnění sankcí pro státy, které tuto povinnost poruší. Tato mezeru by mohlo vyplnit blížící se poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora (MSD).

Valné shromáždění OSN v roce 2023 zadalo MSD úkol posoudit právní odpovědnost jednotlivých států za dopady klimatické krize. MSD je nejvyšším soudním orgánem Organizace spojených národů (OSN) a přestože jeho poradní stanoviska nejsou právně závazná, mají značný význam v oblasti mezinárodního práva a mohou sloužit jako precedens či argumentační nástroj v mezinárodních i domácích soudních sporech.

Iniciativu začali studenti práv na tichomořském ostrově Vanuatu a brzy se rozrostla do mezinárodní skupiny mladých lidí, nazvané World Youth for Climate Justice (na insta: WY4CJ). Tato skupina se snaží šířit povědomí o důležitosti mezinárodního práva a pracuje na tom, aby přiměla státy podpořit posouzení právní odpovědnosti za dopady klimatické krize Mezinárodním soudním dvorem před samotným soudním slyšením.

Hlavním cílem této skupiny je upozornit na těsný vztah mezi klimatickou krizí a lidskými právy. Snaží se o to, aby státy vnímaly, jak důležité je spojit síly za udržitelnou a spravedlivou budoucnost pro současné i budoucí generace. Toto úsilí ukazuje, jak mladí lidé mohou mít vliv na mezinárodní scéně.

Od ledna 2023 se Youth, Speak Up! na tomto projektu podílí. Udělení poradního stanoviska vyžaduje zapojení členských států, a to i České republiky. Je proto důležité, aby mladí lidé v ČR dění sledovali, znali kanály, kterými se do projektu mohou zapojit a mohli o tématu mluvit s vládou a diplomatickou reprezentací ČR.

Za podpory programu Active Citizens Fund jsme proto založili advokační skupinu, která mladé lidi zapojuje do řešení klimatické krize na poli OSN.

Tady je přehled důležitých událostí našeho projektu:

Leden: Komunikace s Českou misí při OSN, potkáváme se s mezinárodní skupinou WY4CJ.

Březen: Valné shromáždění OSN odhlasovalo žádost o poradní stanovisko a zaslalo ji Mezinárodnímu soudnímu dvoru. Česká republika je spolupředkladatelkou návrhu této žádosti. Jedná se o milník mezinárodní klimatické politiky. Více na našem instagramu

Duben-červen: Zapojení studentů do projektu (zejména skrze Právnickou fakultu UK a studentské spolky jako Fridays for Future, Univerzity za klima…).

Červen: Diskuzní večer s JUDr. Evou Balounovou – Ústav státu a práva, Akademie věd ČR (expertka na právo životního prostředí).

Září: Uspořádali jsme workshopy, které seznámily účastníky s projektem a zapojily je do jeho průběhu.

Říjen: Mladé delegátky do OSN (Kristýna Bulvasová a Zuzana Hellerová) téma přináší na 78. zasedání Valného shromáždění OSN (v New Yorku). Bývalá juniorská delegátka Barbora Kvasničková jej diskutuje s ministrem zahraničních věcí Janem Lipavským při příležitosti Dne OSN.

A co dál?

Soud své stanovisko vydává na základě důkladného přezkoumání dokumentů mezinárodního práva, relevantních soudních případů nebo vědeckých důkazů. Členské státy hrají v dokazování zásadní roli. Předkládají soudu svá vlastní stanoviska a důkazy.

Soudní proces se odvíjí ve třech fázích:

V první fázi soud žádá státy o psané prohlášení, které odevzdají do ledna 2024. Státy na svá prohlášení pak vzájemně reagují a vydávají znovu – něco jako když pošlete esej na feedback spolužákům. Proces vrcholí na podzim roku 2024, kdy začne soudní slyšení. Zde budou státy obhajovat své perspektivy přímo v síních Mezinárodního soudního dvora. Tato fáze se trošku potáhne. Víme, že podobné procesy trvaly měsíce nebo roky. Před námi tak je mnoho práce. Mladí u nás by proto neměli polevit a usilovat a to, aby Česko vydalo správný signál a přeložilo stanovisko podporující iniciativu. Mimo to je nadále potřeba šířit povědomí o projektu a vzdělávat veřejnost o lidskoprávních dopadech klimatické krize.

Zajímá Tě to a chtěl/a by ses zapojit?

Napiš naší koordinátorce projektu Adéle Pafkové: adela.pafkova@gmail.com

Jak se mohu zapojit?

  • Zorganizuj přednášku u sebe na škole!
  • Přijď na meeting evropské skupiny a zapoj se do práce na mezinárodní úrovni!
  • Přidej se do organizačního týmu a pomoz nám dostat hlas mladých lidí až k soudu!

Děkujeme

Projekt podpořila Nadace OSF/ podpořil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové  v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska. www.activecitizensfund.cz

Oficiální název projektu: Koordinace advokační činnosti studentských skupin na národní úrovni a podpora místních komunit v připojení k projektu World Youth for Climate Justice.

Vedoucí projektu:

 

ENG: 

The new World Youth for Climate Justice project connects young people across the world. Its aim is to obtain an Advisory Opinion (AO) from the International Court of Justice on the enforceability of climate agreements. The project is brought to the Czech Republic by Youth, Speak Up! We are working to secure the Czech Republic’s support for an AO that will help create a more equitable future for all. (Official name of the project: Coordinating advocacy activities of student groups at the national level and supporting local communities in joining the World Youth for Climate Justice project).

The project is being supported by the Open Society Fund Prague/by the Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants. www.activecitizensfund.cz